แลกเปลี่ยนแนวทางการสอนเพื่อ Develop Class สู่การเป็น Hybrid Class ... คิวสาธิต Class Signature ... ของ ANGELO !! Class สร้างสรรค์

Thai cooking class

angelo tiles gilding workshop

angelo tiles gilding workshop

premium handmade angelo tiles workshop

premium handmade angelo tiles workshop

ศาสตร์โมเสค

Class เข็มสร้างสรรค์

C l a s s เ ข็ ม ส ร้ า ง ส ร ร ค์ . . .
น้ำตาลสะสมผ้าทอมือ งานของชาวบ้านฝีมือซื่อๆ ผ้าแต่ละผืนจะฉายความพิเศษในตนเองและดึงดูดให้เราสนใจอยากได้มาสะสม …. น้ำตาลเห็นลายผ้ามามาก ทั่วไปเราจะพบ “ลายจก” จากผ้าทอมือด้วยกี่ทอผ้า
วันนี้ ครูปฤณ ครูผู้เพียรศึกษาลายจก แกะแพทเทิร์นลายออกมาเป็นงานปัก… งานเข็มสร้างสรรค์ “แนวการปักเล่าเรื่อง”
ครูปฤณ ให้เกียรติมา สาธิต Class งานปัก “ลายจก” น้ำตาลก็ไม่รีรอละ…. ลงมือทำ “ลายจก” ด้วยตัวเอง แต่ในทางต่างกรรมวิธี … คือ การปัก และไม่ต้องนั่งทอบนกี่
@ Angelo Family Suites ร่วมกับ Lady Varee ชุมชนการเรียนรู้ “งานปักสร้างสุข”

มาคราเม่ Workshop สาธิต

Workshop สร้างสรรค์ สาธิตงานถัก “มาคราเม่” มู่ลี่ ม่าน กระเป๋า เครื่องแขวน โดยน้องอีฟ ที่ Angelo Family Suites ร่วมกับ Lady Varee ชุมชนการเรียนรู้”งานปักสร้างสุข”

angelo tiles Painting + gilding workshop