ANGELO งานภาคใช้สถานที่ส่งเสริม Workshop | Event | Inspire Space

Coca Cola
(ภาพ 31 พ.ค. 2561)

ANGELO งานภาคใช้สถานที่ส่งเสริม Workshop | Event | Inspire Space

ครอบครับ Gray New York
(ภาพ 22 ก.ย. 2562)

ANGELO งานภาคใช้สถานที่ส่งเสริม Workshop | Event | Inspire Space

ช่างภาพ
(ภาพ 31 พ.ค. 2561)

ANGELO งานภาคใช้สถานที่ส่งเสริม Workshop | Event | Inspire Space

ช่างภาพ
(ภาพ 31 พ.ค. 2561)

ANGELO งานภาคใช้สถานที่ส่งเสริม Workshop | Event | Inspire Space

Class เรียนงานฝีมือ งานสร้างสรรค์ กระเป๋าดอกไม้บาน กระเป๋าใบกลมๆ ควิลท์มือ ประกอบมือทั้ง 2 ใบ สอนโดยครูทราย จากเชียงใหม่
(ภาพ 22 ก.ย. 2562)

ANGELO งานภาคใช้สถานที่ส่งเสริม Workshop | Event | Inspire Space

Class สาธิต เรียนงานฝีมือ งานสร้างสรรค์ ปักริบบิ้น สอนโดยครูแต๋ง จากเชียงใหม่
(ภาพ 13 ก.พ. 2562)

ANGELO งานภาคใช้สถานที่ส่งเสริม Workshop | Event | Inspire Space

Class เรียนงานฝีมือ งานสร้างสรรค์ ปักริบบิ้น สอนโดยครูแต๋ง จากเชียงใหม่
(ภาพ 25 มิ.ย. 2561)

ANGELO งานภาคใช้สถานที่ส่งเสริม Workshop | Event | Inspire Space

Class เรียนงานฝีมือ งานสร้างสรรค์ งานปักไหมพื้นฐาน ลงบนรองเท้ากิ๊บเก๋ โดยครูแต๋ง จากเชียงใหม่
(ภาพ 16 มิ.ย. 2561)

ANGELO งานภาคใช้สถานที่ส่งเสริม Workshop | Event | Inspire Space

Class เรียนงานฝีมือ งานสร้างสรรค์ กระเป๋าธนบัตร ปัก Boro สอนโดยครูทราย จากเชียงใหม่
(ภาพ 31 พ.ค. 2561)

ANGELO งานภาคใช้สถานที่ส่งเสริม Workshop | Event | Inspire Space

Class เรียนงานฝีมือ งานสร้างสรรค์ ปักริบบิ้น สอนโดยครูแต๋ง
(ภาพ 31 พ.ค. 2561)

ANGELO งานภาคใช้สถานที่ส่งเสริม Workshop | Event | Inspire Space

งานเลี้ยงรุ่น
(ภาพ 31 พ.ค. 2561)

ANGELO งานภาคใช้สถานที่ส่งเสริม Workshop | Event | Inspire Space

สน. พหลโยธิน
(ภาพ 5 พ.ย. 2559)

ANGELO งานภาคใช้สถานที่ส่งเสริม Workshop | Event | Inspire Space

ปาร์ตี้ ช่างภาพ
(ภาพ 5 พ.ย. 2559)

ANGELO งานภาคใช้สถานที่ส่งเสริม Workshop | Event | Inspire Space

Workshop Laila
(ภาพ 5 พ.ย. 2559)

ANGELO งานภาคใช้สถานที่ส่งเสริม Workshop | Event | Inspire Space

งานวันเกิดแขก
(ภาพ 5 พ.ย. 2559)